اعتراف مدیر عامل سازمان گسترش به ظرفیت های بالای صنعت پایین دستی پتروشیمی/معظمی:صنعت پایین دست پتروشیمی می تواند مشکل اشتغال را به سادگی برطرف کند

اعتراف مدیر عامل سازمان گسترش به ظرفیت های بالای صنعت پایین دستی پتروشیمی/معظمی:صنعت پایین دست پتروشیمی می تواند مشکل اشتغال را به سادگی برطرف کند

مدیرعامل ایدرو:امیدوارم در دولت بعدی توجه بیشتری روی صنایع پایین دست پتروشیمی شود تا بتوانیم بحث ایجاد اشتغال که امروزه مهمترین دغدغه کشور است را حل کنیم