تصویر بدون روتوش از بحران گاز

تصویر بدون روتوش از بحران گاز

تنها ۳۶ درصد مشترکان گاز در ایران پرمصرف هستند اما همین تعداد ۶۵ درصد گاز مصرفی کشور را می‌سوزانند. به طوریکه یک‌سوم مشترکان بیش از سه برابر دوسوم دیگر مشترکان گاز می‌سوزانند.