صورتجلسه شماره بیست و چهار کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

صورتجلسه شماره بیست و چهار کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

زمان و مکان جلسه: ساعت ۸ تا ۱۰ صبح شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۰۹ سالن جلسات مرکز ملی رقابت اعضای حاضر در جلسه: آقای داودی عضو شورای رقابت، آقای دکتر صفاری مشاور رئیس شورای رقابت، آقای دکتر رحمتی معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، آقای دکتر مروتی مشاور وزیر نفت، آقای دکتر جهرمی مدیر...