بیش از ۶ میلیون تن ظرفیت خالی در صنایع پایین دست پتروشیمی/ نسخه درمان خام فروشی ۱۴ میلیارد دلاری/ اصلاح سازوکار توزیع مواد پتروشیمیایی در انتظار رای شورای رقابت

بیش از ۶ میلیون تن ظرفیت خالی در صنایع پایین دست پتروشیمی/ نسخه درمان خام فروشی ۱۴ میلیارد دلاری/ اصلاح سازوکار توزیع مواد پتروشیمیایی در انتظار رای شورای رقابت

رضازاده: برآوردهای کارشناسی نشان می دهد در ازای هر یک میلیون تن مواد اولیه پتروشیمی در صنایع پایین دست ۲۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد خواهد شد.