جزییات توافق اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری/توسعه صنایع تکمیلی در مناطق محروم شتاب می گیرد

جزییات توافق اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری/توسعه صنایع تکمیلی در مناطق محروم شتاب می گیرد

جلسه مشترک مدیران اتحادیه پایین دستی پتروشیمی با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشو ربا هدف فعالسازی و افزایش ظرفیت صنایع تکمیلی در مناطق محروم و روستایی برگزار شد.