اشتغالزایی و سرمایه گذاری مولد در صنایع پایین دستی پتروشیمی / بانک ها به توسعه شرکت های کوچک و متوسط کمک کنند

اشتغالزایی و سرمایه گذاری مولد در صنایع پایین دستی پتروشیمی / بانک ها به توسعه شرکت های کوچک و متوسط کمک کنند

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس گفت: صنایع پایین دستی پتروشیمی ایران توان جذب بیش از ۷ میلیون تن محصولات پتروشیمی را به عنوان مواد اولیه خود در صورت تولید با ظرفیت اسمی در خود دارد.