نقش تشکل ها در تولید گم شده/ دارایی چشم بسته مالیات می بندد/ تولید کننده پایین دستی از واحد های زیر پله ای هم خار تر شده

نقش تشکل ها در تولید گم شده/ دارایی چشم بسته مالیات می بندد/ تولید کننده پایین دستی از واحد های زیر پله ای هم خار تر شده

علیرضا خلیلی:هرکسی که می خواهد کارخانه تولیدی احداث کند قبل از اینکه جواز فعالیتش از سوی نهادهای مربوطه صادر شود، بایستی برای مشورت و تایید صلاحیت به انجمن های فعال در آن حوزه هدایت شود.