بروز رسانی پتروشیمی ها حلقه مفقوده صنعت ایرانی/ سایه سنگین عوارض ۱۰ درصدی ضایعات پلیمر بر بنگاههای داخلی/ رونق قاچاق با رمز مالیات ارزش افزوده؟

بروز رسانی پتروشیمی ها حلقه مفقوده صنعت ایرانی/ سایه سنگین عوارض ۱۰ درصدی ضایعات پلیمر بر بنگاههای داخلی/ رونق قاچاق با رمز مالیات ارزش افزوده؟

صادقی نکو:کاهش عوارض صادرات ضایعات مواد پلمیری از ۸۰ به ۱۰ درصد به ما فشار وارد کرده است، اگر من تولیدکننده مواد بازیافتی تقویت شده داشته باشم آیا مواد نو پتروشیمی ها را میخرم؟