پایان عصر ارباب، رعیتی میان پایین دست و بالا دست پتروشیمی/ سامانه “سایا” بازتاب شفافیت برای خریداران واقعی

پایان عصر ارباب، رعیتی میان پایین دست و بالا دست پتروشیمی/ سامانه “سایا” بازتاب شفافیت برای خریداران واقعی

علی بخشنده:براساس شنیده های من حتی واحدهایی که پروانه بهره برداری دارند، اما سهمیه ندارند، می توانند با عضویت در یکی از تعاونی های توزیع اتحادیه سراسری، از طریق سایا خرید کنند