فرصت های صادرات به عراق برای ایران

فرصت های صادرات به عراق برای ایران

با توجه به اهمیت بازار عراق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران و نیز با علم به انگیزه قوی درمیان رقبای ایران مانند چین، امارات و ترکیه در جهت حضور بیشتر در عراق که بنا به آمار رشدی سریع‌تر در سهم‌گیری از بازار عراق داشته‌اند، توجه و تحلیل دلایل این افت صادراتی و تلاش برای یافتن راهکارهای مناسب برای حفظ این بازار قابل‌تامل است وموضوعی است که باید موردتوجه قرار گرفته و هشداری درباره امکان ازدست‌رفتن بازار بغداد است