بانک های چینی خواهان احراز اصالت گواهی های مبداءهستند/ رایزنی برای حل مشکل

بانک های چینی خواهان احراز اصالت گواهی های مبداءهستند/ رایزنی برای حل مشکل

مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی می گوید: مشکلی که به تازگی برای برخی صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی در چین بوجود آمده است به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این کشور باز می گردد و بانک های چینی خواهان احراز اصالت گواهی های مبداء صادر شده برای محموله ها هستند.