سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیات وزیران ابلاغ شد/ گام جدی دولت برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد

سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیات وزیران ابلاغ شد/ گام جدی دولت برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد

مصوبه هیات وزیران در خصوص سند توسعه بخش تعاون که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶ تصویب شده بود، از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. این تصویب نامه، جایگزین تصویب نامه شماره23609/ت46116 ﻫ مورخ 1392.2.8 می شود.