صورتجلسه شماره ۱۳ کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

موضوع جلسه: تهیه و پیشنهاد اصلاح دستورالعمل

زمان و مکان جلسه: ساعت ۸ تا ۱۰ صبح شنبه مورخ  ۹۵/۱۱/۲ سالن جلسات مرکز ملی رقابت

اعضای حاضر در جلسه: آقای داودی عضو شورای رقابت، آقای دکتر صفاری مشاور رئیس شورای رقابت، آقای دکتر رحمتی معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، آقای دکتر مروتی مشاور وزیر نفت، آقای دکتر جهرمی مدیر نظارت بر بازار شرکت بورس کالا، آقای
یعقوبی مدیر عملیات بازار بورس کالا، آقای مهندس محتشمیپور رئیس دفتر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، خانم کیمیایی رئیس گروه پتروشیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آقای مهندس رضازاده نماینده اتاق تعاون، آقای درّ مدیر اجرایی اتحادیه سراسری تامین نیاز پایین دستی پتروشیمی، خانم فیروزی کارشناس اتحادیه سراسری تامین نیاز پایین دستی پتروشیمی، آقای حدادی معاونت توسعهی تامین نیاز پایین دستی پتروشیمی، آقای متوسلیان نماینده اتاق بازرگانی ایران، آقای صحافزاده معاون اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، آقای رادفر کارشناس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، آقای عبدالرزاقی سرپرست فروش داخلی هلدینگ خلیج فارس، آقای نواب رئیس هیئت مدیرهی پتروشیمی انتخاب، آقای عطریانفر مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی انتخاب

۱. در ابتدای جلسه از طرف انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۲ مبنی بر عدم تصویب محصولات شرکتهای با سهامدار واحد به عنوان کالای خاص اعتراض شد و مقرر گردید پس از تعیین اسامی این شرکتها و آماده سازی گزارش کارشناسی در این زمینه، مستندات لازم جهت تصمیم گیری به شورای رقابت ارسال گردد.
۲ . تأمین خوراک شرکتهای دفاعی، امنیتی، نیروگاهها، پالایشگاهها و شرکتهای بهرهبردار مخازن نفت و گاز به عنوان کالای استراتژیک شناخته میشود ( ۸ رأی از ۸ رأی).

تبصره: تأمین نیاز مجموعههای دفاعی و امنیتی صرفاً بهمنظور بهرهبرداری در آن سازمان مربوطه استفاده گردد و محصولاتی که با خرید محصولات پتروشیمی به این طریق، تولید میشوند، قابل عرضه در بازار نیستند. درخواست خرید از فروشنده باید با سربرگ و تأیید صنایع دفاع، نیروگاهها و وزارت دفاع به تناسب انجام شود( ۷ رأی از ۸ رأی).
۳ . نرخ ارز مورد استفاده در فرمول قیمت خوراک بین مجتمعی پتروشیمی، نرخ ارز آزاد خواهد بود ( ۴ رأی از ۷ رأی).

  •  ۴ رأی موافق: مرکز ملی رقابت، وزارت نفت، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی.
  •  ۳ رأی مخالف: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، وزارت صنعت
  •  بدون رأی: بورس کالا

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *