صورتجلسه شماره ۱۲ کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

موضوع جلسه: تهیه و پیشنهاد اصلاح دستورالعمل

زمان و مکان جلسه: ساعت ۸ تا ۱۰ صبح شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۵ سالن جلسات مرکز ملی رقابت

 

اعضای حاضر در جلسه: آقای داودی عضو شورای رقابت، آقای دکتر صفاری مشاور رئیس شورای رقابت، آقای دکتر رحمتی معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، آقای دکتر مروتی مشاور وزیر نفت، آقای دکتر جهرمی مدیر نظارت بر بازار شرکت بورس کالا، آقای یعقوبی مدیر عملیات بازار بورس کالا، آقای مهندس محتشمیپور رئیس دفتر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، خانم کیمیایی رئیس گروه پتروشیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آقای مهندس رضازاده نماینده اتاق تعاون، آقای درّ مدیر اجرایی اتحادیه سراسری تامین نیاز
پاییندستی پتروشیمی، خانم فیروزی کارشناس اتحادیه سراسری تامین نیاز پاییندستی پتروشیمی، آقای متوسلیان نماینده اتاق بازرگانی ایران، آقای صحافزاده معاون اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، آقای رادفر کارشناس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، آقای عبدالرزاقی سرپرست فروش داخلی هلدینگ خلیج فارس.

۱.  خوراک به موادی گفته میشود که فقط برای تولید محصول در یک مجتمع به مصرف برسد.
۲.  محصولات بین مجتمعی شامل کلیه محصولات مبادله شده با هدف مصرف به عنوان خوراک، بین شرکتهایی است که محصول آنها در تابلو پتروشیمی بورس کالا مبادله میگردد) ۶ رأی از ۸ رأی(. میزان خوراک مذکور بر اساس مصوبات کارگروه است(۵ رأی از ۸ رأی).
۳.  محصولاتی که برای اولین بار در یک مجمتع تولید شدهاند، به مدت ۳ ماه از آغاز تولید اجازه فروش خارج از بورس را خواهند داشت (۴ رأی از ۸ رأی)

۴.  محصولاتی که تولید و مصرف آن در بازار داخلی در سال کمتر از ۳ هزار تن و بیش از یک نوبت است اجازه فروش خارج از بورس خواهند داشت(۴ رأی از ۸ رأی).

۵.  موارد ذیل به عنوان مصادیق کالای خاص تصویب نشد.
الف. محصولاتی که کمتر از ۵ متقاضی تأیید شده دارند (۳ رأی از ۸ رأی).
ب. محصولاتی که توسط شرکتهای با سهامدار واحد مصرف میشوند ( ۲ رأی از ۸ رأی).
۶.  تأکید شد که مصادیق کلیهی کالاهای خاص در هر مورد باید توسط کارگروه تعیین گردد.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *