سود مجتمع‌های پتروشیمی باید با مولد سازی در توسعه صنایع پایین‌دستی متمرکز شود

سود مجتمع‌های پتروشیمی باید با مولد سازی در توسعه صنایع پایین‌دستی متمرکز شود

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در تشریح روند توسعه صنعت پتروشیمی گفت: سرمایه‌گذار بالادست باید با مولدسازی سود مجتمع‌ها، واحدهای پایین‌دستی ایجاد کند تا چرخ صنعت در درازمدت بچرخد.